Monday, May 25, 2009

laporan tahunan perpustakaan


PENDAHULUAN
Perpustakaan adalah sebuah gedung ilmu pengetahuan yang menyediakan pelbagai kemudahan berkaitan bidang intelektual dan rujukan maklumat.Terletak di aras 2, Blok B ,berhadapan dengan wad sakit puan.

OBJEKTIF
Menyediakan perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti kepada semua pengguna, seiring dengan Visi Perpustakaan untuk menjadikan semua pengguna sebagai satu komuniti yang berilmu pada masa kini dan masa hadapan.

PERKHIDMATAN
Memberi perkhidmatan pinjaman dan pemulangan buku,pembelian buku dan jurnal, pengkatalogan bahan bercetak dan bersiri serta elektronik,penyusunsn buku berdasarkan subjek,rujukan maklumat,penggunaan computer,kemudahan malayari internet,suratkhabar dan kemudahan fotokopi.

SUMBER MANUSIA
Perpustakaan dianggotai oleh Penolong Pegawai Perpustakaan,Pembantu Perpustakaan dan Pembantu Am Rendah.

BEBAN KERJA
Sepanjan tahun 2007, jumlah pengguna yang menggunakan Perpustakaan adalah seperti berikut.Perkhidmatan Internet 244, computer 1186 , pinjaman dan pemulangan buku seramai 521, dan perkhidmatan fotokopi seramai 951 orang.

AKTIVITI
Sepanjang tahun 2007, Perpustakaan mengadakan aktiviti peningkatan kualiti bagi mempertingkatkan mutu dalam perkhidmatan.Antaranya ialah mengkatelogkan semula semua buku dan CD-ROM di perpustakaan . Menjalankan proses perlupusan buku setiap hujung tahun.Pada tahun 2007 ini juga semua jurnal telah dijilid bagi memelihara maklumat didalamnya bagi rujukan masa kini dan hadapan.Selain daripada itu Perpustakaan juga mengadakan kempen galakan membaca bagi menarik minat pengguna ke perpustakaan

KESIMPULAN
Unit Perpustakaan berusaha memberi perkhidmatan yang terbaik bagi memenuhi kehendak pelanggan .Peningkatan kualiti dalam perkhidmatan akan dipertingkatkan dari semasa kesemasa bagi mencapai objektif yang ditetapkan.

INTRODUCTION
The Library is an information center that provides facilities related to references.It is located at B Block,2nd floor facing the Gynecology ward.


OBJECTIVE
The objective of the Library is to provide the best service to all user in accordance with the Vision of the Library which is to produce a knowledgeable community.


SERVICES
Services provided by the library area.circulation of books,purchasing of books and journals,cataloging printed and electronic material, arrangement of books according to subjects, references, internet services, newspapers and photocopying.


HUMAN RESOURCES
The library consists of an Assistant Library Officer, Assistant Librarian and ‘Pembantu Am Rendah’.


WORK LOAD
Througout 2007, 9151 used the library. The various services utilized were as follows:Internet 244 computer 1186, circulation of books 415, photocopying 37000.


ACTIVITES
Througout 2007 the library had many activities to improve the quality of services provided.They were re-cataloguing all the books and CD-ROM, and disposal of old books.The various journals were bound in 2007 to preserve all the information for future reference. The library also organized activities to encourage the hospital staff to read and used the libtrary.


CONCLUSION
The library will try to provide the best service to the users. Quality improvement activities will be carried out from time to time in order to attain spectiifield objectives.

No comments:

Post a Comment